Algemene voorwaarden Geogap

 

 1. Definities

Geogap:
De onderneming “Geogap” en/of een van haar handelsnamen zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65533135.

Klant:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Geogap een overeenkomst sluit.

Schriftelijk:
Per e-mail, briefpost of fax. Wanneer Geogap twijfelt over de echtheid, wordt er om referenties gevraagd.

 1. Overeenkomst en Communicatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Geogap goederen, digitale producten en/of diensten aan de Klant levert en/of beschikbaar stelt (hierna: dienstverlening), ook indien deze goederen, digitale producten of diensten niet (nader) in deze overeenkomst zijn omschreven.

2.2 Door het aangaan van een overeenkomst met Geogap of het doen van een bestelling gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3 Voordat een overeenkomst wordt gesloten,, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Geogap voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.4 Indien een overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.5 Bij doen van bestellingen via de webshop gaat de Klant expliciet akkoord met deze voorwaarden: tijdens het bestellen wordt de Klant daartoe een link getoond naar deze voorwaarden en wordt het desbetreffende keuzevak door de Klant verplicht aangevinkt.

2.6 Geogap is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Geogap zal de Klant minimaal een maand voor inwerkingtreding van de wijzigingen in kennis stellen, schriftelijk en/of via geogap.nl.

2.7 Indien de Klant de wijzigingen niet accepteert, heeft de Klant tot het moment van inwerkingtreding het recht de nieuwe voorwaarden af te wijzen, waarmee de vorige voorwaarden van toepassing blijven. Als dat voor Geogap niet acceptabel is, kan Geogap de overeenkomst schriftelijk opzeggen met de einddatum van de overeenkomst. Wanneer een overeenkomst geen einddatum heeft, is Geogap gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

2.8 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.9 Toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Geogap andersluidend schriftelijk is bevestigd.

 1. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Geogap en de Klant komt alleen dan tot stand, nadat Geogap een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of bevestigd, dan wel een digitaal product levert via de webshop.

3.2 De betaling van een door Geogap verzonden factuur of het uitvoeren van een betaling in de webshop staat gelijk aan een aanvaarding. Indien de Klant tegen enig onderdeel van de factuur wenst te protesteren, dient dit schriftelijk en binnen een redelijke termijn te gebeuren.

3.3 Voor overeenkomsten waarvoor qua omvang en/of aard geen overeenkomst/offerte benodigd is, is de betaling van de factuur een automatische acceptatie van de algemene voorwaarden. Wanneer de algemene voorwaarden niet geaccepteerd worden, dient de Klant dit binnen 5 werkdagen schriftelijk of per email aan Geogap te melden.

3.4 Het staat de Klant dan wel Geogap vrij om de totstandkoming van een overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

3.6 De levering van data betreft de koop op afstand van een digitaal product zonder materiële drager, die direct bij bestelling wordt geleverd en dus al geleverd is tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Daarom geldt er voor de onderhavige inhoud geen bedenktijd van 14 dagen en geen mogelijkheid tot ontbinding in de zin van het herroepingsrecht

 1. Privacy en geheimhouding van informatie

4.1 Geogap zal nooit persoonlijke gegevens verstrekken aan anderen behalve de (medewerkers van) ondernemingen/handelsnamen van Geogap.

4.2 Wanneer de Klant wenst om een geheimhoudingsverklaring te verkrijgen, dan dient de Klant dit voordat een overeenkomst is afgesloten, schriftelijk dan wel per e-mail te melden aan Geogap.

 1. Prijs en betaling

5.1 Alle genoemde en/of getoonde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, belasting toegevoegde waarde (BTW/VAT) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

5.2 Geogap behoudt het recht om prijswijzigingen in te voeren. Hierbij zal Geogap de Klant minimaal één maand van voor de intreding op de hoogte stellen. In het geval van een abonnement of contract, zal de prijswijziging in werking treden op het moment dat de afgesproken termijn van het abonnement of contract wordt verlengd.

5.3 Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Geogap kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 5.2, is de Klant gerechtigd binnen 5 werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Geogap genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing(en) in werking zou treden.

5.4 Alle facturen zullen door de Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen.

5.5 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Indien en voor zover het vorenstaande een boetebeding behelst, laat deze boete alle overige rechten van Geogap, zoals het recht om nakoming te vorderen, onverlet.

5.6 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft voldaan, heeft Geogap onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarde bepaalde, het recht om nakoming van al haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten. Geogap is nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke gevallen vergoedingen te betalen voor de door de Klant opgelopen schade, in welke vorm dan ook.

5.7 Geogap is gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Klant te verlangen, alvorens de dienstverlening aan te vangen of daarmee door te gaan.

5.8 Indien de in artikel 5.7 bedoelde zekerheid niet, of niet voldoende, wordt aangetoond, heeft Geogap het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Voorbehoud van eigendom en rechten

6.1 Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Geogap, totdat alle vergoedingen in welke zin dan ook, zijn voldaan aan Geogap. Onder vergoedingen vallen ook de in artikel 5.5 omschreven betalingen.

6.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt dan wel voldoet.

 1. Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant beschikbare hulppersoon/hulpmiddel zijn gebracht.

 1. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, code of andere inhoud, waaronder analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Geogap of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet (gedeeltelijk) verveelvoudigen of daarvan (deel)kopieën vervaardigen.

8.2 De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Geogap van materialen met het doel van gebruik of bewerking tijdens de opdracht. De Klant zal Geogap vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 1. Medewerking door de Klant

9.1 De Klant zal Geogap steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.2 De Klant, dan wel de hostingprovider waar de Klant een contract mee heeft, is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Geogap te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

9.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Geogap staan of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Geogap in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, of de overeenkomst met de dan beschikbare gegevens zo goed mogelijk uit te voeren (zonder dat de Klant het recht heeft op vermindering van de overeengekomen vergoeding), dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden.

 1. Leveringstermijnen

10.1 Alle door Geogap genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Geogap bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-) termijn brengt Geogap niet in verzuim. Geogap is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die niet gehaald kunnen worden vanwege buiten Geogap macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Geogap en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10.2 De (leverings-)termijnen worden automatisch verlengd met de duur dat Geogap wacht op de beslissingen, keuzes of aanlevering van materiaal door de Klant.

10.3 Indien tussen partijen uitdrukkelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen en Geogap schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van deze verplichting, dan is Geogap een boete verschuldigd van 5% van de factuurprijs van de betreffende prestatie. Ieder recht op (aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.

10.4 Geogap zal de facturen in het kader van de overeenkomst per e-mail toesturen naar de Klant, mits anders is overeengekomen.

 1. Duur overeenkomst en beëindiging

11.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten en/of producten, wordt de overeenkomst aangegaan voor één jaar, tenzij anders overeengekomen.

11.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

11.3 De duur van een overeenkomst die doorlopende dienstverlening inhoudt wordt telkens verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode. Geogap zal minimaal één maand voor verlenging en/of beëindiging van het contract/abonnement de Klant hiervan op de hoogte stellen. Wanneer de Klant niet schriftelijk het contract/abonnement opzegt of verlengd, zal het contract/abonnement automatisch verlengd worden.

11.4 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

11.5 Geogap kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

– aan de Klant – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend;

– ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

– het vermoeden bestaat dat de Klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

– De Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Geogap voortvloeiende verplichting;

– De Klant inbreuk maakt op rechten van derden;

– De Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Geogap;

– De Klant niet reageert op een schriftelijke en/of telefonische wijze van contact.

– Bij terugkerende betalingsproblemen.

Geogap zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.6 Indien de Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Geogap ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Geogap vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Geogap reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd alsmede gemaakte kosten bij derde partijen, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Geogap aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit artikel 12 blijkt.

12.2 De Klant stemt ermee in dat Geogap en de personen die betrokken zijn bij de dienstverlening in het kader van deze voorwaarden niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten, omissies, andere onjuistheden en onvolkomenheden of de beoordeling van de verstrekte informatie door de Klant, en de directe en indirecte schade die uit het vorenstaande kan voortvloeien, inclusief gederfde inkomsten. Dit geldt tevens voor alle andere directe en indirecte schade, inclusief gederfde inkomsten, die kan voortvloeien uit de dienstverlening.

12.3 De Klant vrijwaart Geogap en de bij de dienstverlening betrokken personen voor alle kosten die zij maken en schade die zij lijden als gevolg van aanspraken op hen van derden in verband met de onderhavige dienstverlening of anderszins in verband met de overeenkomst.

12.4 Onverminderd het overige dat bepaald is in deze sectie, is Geogap jegens de Klant enkel aansprakelijk voor schade die geen gevolgschade is en die het rechtstreekse gevolg is van een aan Geogap toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid geldt enkel indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. 

12.5 De aansprakelijkheid bedoeld in artikel 12.4 is beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekering van Geogap gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door deze verzekering wordt gedekt.

12.6 Als de verzekeraar die de aansprakelijkheidsverzekering bedoeld in artikel 12.5 aanbiedt niet tot uitkering overgaat, of de desbetreffende schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Geogap in rekening gebrachte bedrag in verband met de overeenkomst.

 1. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers dan wel tekortkoming en/of het niet nakomen van (een) levering(stijden) van derde partijen, welke benodigd is voor het leveren van welke prestatie dan ook aan de Klant door Geogap.

13.2 Wanneer de situatie van overmacht langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De overeenkomsten tussen Geogap en de Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2 De geschillen welke tussen Geogap en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Geogap met de Klant gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting beslist door een bevoegde rechter, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 1. Uitvoering

15.1 Geogap zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

15.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Geogap gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Geogap gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Klant op te volgen. Geogap is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.

15.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Geogap steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 1. Wijzigingen en meerwerk

16.1 Indien Geogap op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant aan Geogap worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Geogap. Geogap is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt uitgesloten.

16.2 De Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 16.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Klant en Geogap, kunnen worden beïnvloed.

16.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Geogap de Klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 1. Dataleveringen

17.1 Geogap verleent de Klant een niet-exclusief en een niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de verstrekte data via de webshop.